Planirani rezultati

Komponenta I – Bolji institucionalni i zakonski okvir za usluge u oblasti lokalne infrastrukture  i podrška transformaciji JKP

Rezultat 1.1 Nastavljena i unapređena saradnja između državnih i lokalnih organa u oblasti neophodnih zakonodavnih, institucionalnih i fiskalnih reformi koje su potrebne radi dalje promocije decentralizovanih usluga u oblasti opštinske infrastrukture;
Rezultat 1.2 Izrada i sprovođenje novih zakona, regulativa i procedura u oblasti opštinske infrastrukture što je označeno kao prioritet u okviru Strategije reforme JKP, a u skladu sa standardima EU uključujući reforme administrativnih odnosa između opština i JKP;
Rezultat 1.3 Unapređena međuopštinska saradnja u pružanju usluga u oblasti regionalne infrastrukture i veći broj regionalnih JKP;
Rezultat 1.4 Nacionalna strategija reforme JKP i Akcioni plan transformacije JKP su u fazi sprovođenja; 
Rezultat 1.5 Tehničko, finansijsko i upravljanje ljudskim resursima u opštinskim sektorima i JKP unapređeno je uvođenjem modernih sistema i procedura upravljanja.

Komponenta II – Bolje programiranje opštinske infrastrukture i priprema projekata

Rezultat 2.1 Bolja koordinacija državnih, regionalnih i lokalnih institucija u pogledu programiranja opštinskih investicija;
Rezultat 2.2 Veći kapaciteti i mogućnost zaposlenih u JKP i opštinama za pripremu infrastrukturnih projekata;
Rezultat 2.3 Prioritetni opštinski infrastrukturni projekti u skladu sa identifikovanim potrebama sektora adekvatno su pripremljeni za finansiranje uključujući završene studije izvodljivosti i ažuriranu projektnu i tendersku dokumentaciju.

Komponenta III – Realizacija odabranih projekata opštinske infrastrukture

Rezultat 3.1 Investitor/Organ ugovaranja ima podršku u pripremi tendera, a zaposleni u opštinskoj jedinici za sprovođenje projekata su prošli obuku za izvršavanje dužnosti investitora;
Rezultat 3.2 Ugovori o izvođenju prioritetnih radova su uspešno realizovani i obezbeđen je nadzor.

Odštampaj stranu Odštampaj stranu  Pošalji stranu Pošalji stranu