SLAP Informacioni sistem

U saradnji sa EU Exchange  programom i Stalnom konferencijom gradova i opština, MISP je razvio prvu nacionalnu bazu podataka za opštinske infrastrukturne projekte – SLAP INFORMACIONI SISTEM.

Suštinski element informacionog sistema SLAP je transparentni sistem bodovanja koji prati najnovije međunarodne/EU standarde u bliskoj saradnji sa relevantnim ministarstvima. Opštine mogu registrovati prioritetne lokalne i regionalne projekte kroz mrežu zvanično imenovanih SLAP koordinatora. Objavljeni projekti su vidljivi na internetu svim potencijalnim finansijskim partnerima. Upitnici i projektni izveštaji pružaju uvid u glavne projektne karakteristike, ciljeve, korisnike, integrisanost u nacionalne i lokalne strategije, kao i nivo razvijenosti. Registrovani projektni detalji mogu biti ažurirani tako da prate razvoj projekta i nove detalje. Kroz podatke dobijene odgovarenjem na upitnike, projekti se ocenjuju kroz više grupa kriterijuma, tako da se razvijenost i kvalitet mogu vrednovati. Dodate opcije za merenje ocenjivanja projekata iz oblasti zaštite životne sredine, zajedno sa visoko prilagodljivim sistemom za pretragu i filtriranje, osiguravaju da bazu može koristiti široka lepeza zainteresovanih strana.

SLAP IS sadrži podatke o investicijama na lokalnom nivou iz dve oblasti održivog razvoja: zaštita životne sredine, i ekonomski razvoj. Opštine se ohrabruju da registruju prioritetne projekte u okviru prioriteta relevantnih ministarstava, i time osiguraju neophodnu koherentnost informacija i usklađenost sa nacionalnim politikama.

U SLAP IS PROJEKTI su organizovani u dva sektora:

  1. Ekonomska infrastruktura – podsticanje ekonomskog razvoja i stimulisanje radnih aktivnosti (industrijske zone, tehnološki i industrijski parkovi,  logistički centri, biznis inkubatori, turizam i sl.).
  2. Zaštita životne sredine  – poboljšanje kvaliteta životne sredine u gradovima i opštinama i njihovoj okolini, kao i izgradnja zdravije životne sredine (zaštita kvaliteta vazduha, snabdevenje vodom, upravljanje otpadnim vodama, remedijacija, upravljanje čvrstim otpadom i sl.).

Kontakti:

Nedeljko Ćurić
SLAP IS Menadžer
Tel: +381 11 3223 446
Mob: +381 64 8703 350
Mob: +381 64 1414 144
E-mail: nedeljko.curic@skgo.org

 

Dokumenta za preuzimanje

Alati

 

Odštampaj stranu Odštampaj stranu  Pošalji stranu Pošalji stranu