Implementacija

Infrastrukturni projekti realizovani kroz program MISP identifikovani su kao najvažnija komponenta za razvoj opština kao i za poboljšanje životnog standarda. Tokom perioda izvođenja radova najbolji standardi integracije u EU, transparentnost ovog procesa, biće promovisani kroz uvođenje procedure ugovaranja i nadzora radova.

Završeni projekti:

M25 – projekat rekonstrukcije puta u istočnoj srbiji

Projekat rekonstrukcije puta u istočnoj Srbiji je predstavljao komplementarnu pomoć EU razvoju istočne Srbije, podršku unapredjenju ekonomskog razvoja kroz bolju putnu mrežu.

Ukupna cena projekta, uključujući pomoć EAR i Puteva Srbije, po E.S. bila je 10.400.000 EUR.
Projekat se sastojao od 2 celine – jedna je imala finansijsku pomoć EAR, a druga finansijsku pomoć Direkcije za puteve, pri čemu je svaka celina (lot) predstavljala 50% ukupne finansijske vrednosti projekta.

INĐIJA – postrojenje za prečišćavanje vode u Inđiji i zamena bunarskih pumpi

Projekat se sastojao od izgradnje postrojenja za prečišćavanje vode i rekonstrukcije bunara i pumpi. Donacija EAR od 2.4 miliona evra bila je namenjena realizaciji projekta. Period implementacije je trajao 12 meseci. Novo postrojenje za prečišćavanje vode i bolje instalacije doprineće boljem kvalitetu vode u regionu i poboljšaće kvalitet života stanovnika Indjije.

SUBOTICA – rekonstrukcija i proširenje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Ciljevi projekta su bili sledeći:

 • Tretman viška mulja u skladu sa standardima EU;
 • Unapredjenje energetske efikasnosti sistema za prečišćavanje otpadnih voda;
 • Bezbedan i savremen tretman viška aktiviranog mulja;
 • Zaštita i poboljšanje kvaliteta zemljišta, vazduha i kvaliteta površinskih voda.

Ukupan budžet:  18.120.169 €

Donacija EU: 5.070.169 €

PIROT – projekat regionalnog upravljanja čvrstim otpadom – Muntina Padina

Opštine Pirot, Babušnica, Dimitrovgrad i Bela Palanka učestvuju u projektu regionalnog upravljanja čvrstim otpadom, uključujući izgradnju regionalne sanitarne deponije. Lokacija deponije se nalazi na teritoriji opštine Pirot (Muntina Padina) u blizini autoputa Bela Palanka – Pirot. Projekat upravljanja čvrstim otpadom je u skladu sa srpskim i standardima EU.
Projekat uključuje sledeće:

 • Novu regionalnu sanitarnu deponiju koja će se koristiti za bezbedno odlaganje komunalnog otpada. Predložen projekat upravljanja čvrstim otpadom je u potpunosti u skladu sa Strategijom upravljanja otpadom Republike Srbije;
 • Novi pristupni put lokaciji deponije;
 • Nove autosmećare i kontejnere.

Procenjen vek trajanja deponije je 30 godina. Izgradnja deponije će se odvijati u sledećim fazama:

 • Faza I – 12 godina
 • Faza II – 9 godina
 • Faza III i IV – 9 godina

Projekat nema negativan uticaj na životnu sredinu, a Procena uticaja na životnu sredinu je odobrena od strane Vlade Srbije i Evropske Agencije za rekonstrukciju.

Ukupan budžet: 11.798.546 €
Donacija EU:  3.810.000 €

DUBOKO – Projekat regionalnog upravljanja čvrstim otpadom

Lokacija deponije nalazi se severoistočno od grada Užica, oko 3,8 km regionalnim putem 263/R Užice – Kosjerić i oko 2,5 km lokalnim putem kroz zaseok Lazovine.
Projekat regionalnog upravljanja čvrstim otpadom Duboko sadrži 4 komponente:

 • Podizanje linije za separaciju u Užicu ( Duboko )
 • Zatvaranje, konzerviranje i rekultivacija devet postojećih deponija u opštinama Užice, Čačak, Požega, Lučani, Čajetina, Ivanjica, Arilje, Bajina Bašta i Kosjerić
 • Osnivanje osam transfer stanica u Čačku, Požegi, Lučanima, Čajetini, Ivanjici, Arilju, Bajinoj Bašti i Kosjeriću
 • Nabavka transportnih kamiona

Užice, Čačak, Požega, Lučani, Čajetina, Ivanjica, Arilje, Bajina Bašta i Kosjerić se nalaze u centralnom delu Republike Srbije. Ovaj region je jedno od razvijenih industrijskih područja u Srbiji. Opštine su tražile pomoć Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Evropske unije i republičkog Fonda za zaštitu životne sredine u procesu razvoja i finansiranja projekta regionalnog upravljanja čvrstim otpadom. U sufinansiranju ove investicije će učestvovati 9 opština, Fond za zaštitu životne sredine Republike Srbije, EBRD (zajam), NIP, SIDA (donacija), Vlada Francuske (donacija) i EU (donacija).

Ukupan budžet: 15.325.000 €
Donacija EU: 4.200.000 €

SREMSKA MITROVICA/ŠABAC – Projekat regionalnog upravljanja čvrstim otpadom

Broj stanovnika u opštinama: 208.795 (2002.)Glavni korisnici: stanovništvo

Broj stanovnika korisnika projekta: 208.795 (2002.)

 

CILJEVI PROJEKTA

 • Unapređenje zaštite životne sredine obezbeđivanjem Sistema bezbednog odlaganja čvrstog otpada;
 • Izgradnja transfer stanice u Šapcu i glavne lokacije za odlaganje u Sremskoj Mitrovici sa celokupnom infrastrukturom u skladu sa važećim zakonima i direktivama za standardni sistem upravljanja otpadom.

 

Posebni ciljevi (za fazu I) su:

 • Omogućiti sanitarno odlaganje čvrstog komunalnog otpada;
 • Povećati pokrivenost uslugama sakupljanja čvrstog otpada na 100% do 2012. godine u gradskim područjima i na 50% u seoskim područjima;
 • Značajno poboljšati kvalitet života i sanitarnu zaštitu i smanjiti rizik po zdravlje ljudi;
 • Sprečiti zagađenje područja u blizini reke Save;
 • Omogućiti usklađenost sa ciljevima kratkoročne politike što je u skladu sa Nacionalnom strategijom upravljanja čvrstim otpadom I Nacionalnom strategijom zaštite životne sredine;
 • Omogućiti sprovođenje prioritetnih projekata u skladu sa Nacionalnim akcionim planom za zaštitu životne sredine (NEAP) I Nacionalnom strategijom zaštite životne sredine (NES);
 • Preduzeti značajne korake ka usklađivanju sa Direktivom 99/31/EC o deponijama;
 • Izraditi integrisane planove upravljanja otpadom;
 • Sanirati (i bezbedno zatvoriti) nesanitarne deponije koje predstavljaju najveći rizik po životnu sredinu;
 • Povećati ponovnu upotrebu i recikliranje ambalažnog otpada (staklo, papir, karton, metal i plastika).

 

Ukupan budžet: 6.320.000 €
Donacija EU:  5.020.000 €

Projekti u toku:

KRUŠEVAC – Projekat regionalnog vodosnabdevanja – Rasinski okrug

Realizacijom Projekta obezbeđuje se voda za piće za oko 250.000 stanovnika u gradu Kruševcu i opštinama Aleksandrovac, Ćićevac i Varvarin. Centralno regionalno postrojenje za prečišćavanje vode za piće se nalazi u naseljenom mestu Majdevo, a voda se zahvata iz akumulacije ‘’Ćelije’’ na reci Rasini.

BUDŽET: 12.198.000 €

BUDŽET: 12.044.000 €

 

Donacija Evropske unije (IPA 2008): 8.191.000 €

(Radovi 7.041.000 €  i tehnička pomoć  1.150.000 €)

Vlada Republike Srbije 2.513.000 €

Grad Kruševac: 1.240.000 €

Opština Ćićevac: 50.000 €

Opština Varvarin: 50.000 €

CILJEVI PROJEKTA

Projekat treba da ostvari sledeće glavne ciljeve:

 

 1. Stvaranje preduslova za obezbeđivanje adekvatnog snabdevanja vodom za piće za oko 75.000 dodatnih stanovnika (ukupno oko 250.000) u opštinama Kruševac, Aleksandrovac, Varvarin i Ćićevac;
 2. Osiguravanje kontinuiteta ispunjavanja nacionalnih i EU standarda u oblasti snabdevanja vodom za piće;
 3. Obezbeđivanje sigurnog, stabilnog, dugoročnog snabdevanja vodom potrošača u pomenutim opštinama putem povećanja kapaciteta I poboljšanja tehnoloških procesa na postrojenju za prečišćavanje vode za piće;
 4. Transfer potrebnih količina vode odgovarajućeg kvaliteta pomenutim opštinama, pri čemu se obezbeđuje puna kontrola radnih parametara sistema i njegov stabilan i siguran rad;
 5. Unapređenje zaštite zdravlja stanovništva u pomenutim opštinama;
 6. Stvaranje preduslova za održivi društveni i ekonomski razvoj u regionu.

 

VELIKI BAČKI KANAL – Projekat sakupljanja I prečišćavanja tpadnih voda Vrbas/Kula

Zagađenje Velikog Bačkog kanala, odakle voda otiče u reku Tisu, a zatim u Dunav, smatra se jednim od najvećih ekoloških problema u Srbiji. Opština Vrbas aktivno ulaže u svoj kanalizacioni sistem kako bi ublažila uticaj zagađenja Velikog Bačkog kanala. Zagađenje je u velikoj meri posledica ispuštanja neprečišćenih industrijskih, a zatim i komunalnih otpadnih voda. Opšti cilj je zaštita i poboljšanje kvaliteta vode Velikog Bačkog kanala kao i poboljšanje sanitarnih i zdravstvenih uslova u opštinama Vrbas i Kula.

CILJEVI PROJEKTA

 • Obezbediti prečišćavanje i ispustanje otpadnih voda za 120.000 ekvivalentnih stanovnika u opštinama Vrbas i Kula;
 • Sakupiti i prečistiti na CPPOV industrijske odpadne vode koje su prošle predtretman, u slučaju identifikovanih velikih industrijskih objekata u Vrbasu koji trenutno ispuštaju neprečišćene otpadne vode i zagađuju Veliki kanal;
 • Proširiti kanalizacioni sistem na 20.000 stanovnika, institucije i male industrijske i poslovne objekte u selima opštine Vrbas;
 • Značajno poboljšati kvalitet životne sredine posrednim uticajima, poboljšanom sanitarnom zaštitom i smanjenjem rizika po javno zdravlje;
 • Značajno poboljšati kvalitet vode u izuzetno eutrofikovanim (opterećenim) pritokama Dunava – Velikom Bačkom kanalu;
 • Omogućiti usklađenost sa kratkoročnim ciljevima politike u skladu sa Nacionalnom strategijom zaštite životne sredine;
 • Omogućiti sprovođenje prioritetnih projekata u skladu sa Nacionalnim akcionim planom za zaštitu životne sredine;
 • Omogućiti sprovođenje prioritetnih projekata u skladu sa Dunavskom strategijom EU u oblasti životne sredine (Izmuljenje i remedijacija Velikog Bačkog kanala);
 • Preduzeti značajne korake ka usklađivanju sa Direktivom EU o prečišćavanju otpadnih voda;
 • Eliminisati ozbiljna ograničenja u razvoju industrije,poljoprivrede,vodenog saobraćaja I turizma nastala usled zagađenja.

BUDŽET:  oko 24.454.000

Doprinos EU (IPA 2008): oko 15.100.000 €

Ostale donacije (NL): 1.200.000 €

NIP: 2.094.000 €

Fond za zaštitu životne sredine: 1.160.000 €

Opštine: 1.400.000 €

Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine: oko 3.500.000 €

 

Glavne fizičke komponente projekta sa kvantitativnim pokazateljima:

 • Izgradnja centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (CPPOV) u Vrbasu

 

 • Faza I postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za 120.000 ekvivalent stanovnika;
 • Faza II (nije uključena u trenutni investicioni projekat) moguće proširenje kapaciteta tretmana otpadnih voda za 60.000 ES (do ukupnog kapaciteta od 180.000) – na zahtev.

 

CPPOV bi prečišćavalo otpadne vode iz Vrbasa, Kule, sela opštine Vrbas i vršilo prečišćavanje industrijskih otpadnih voda koje su prošle predtretman u identifikovanim industrijskim objektima.

 

 • Proširenje kanalizacionog sistema

 

Dodatni kanalizacioni sistem će biti izgrađen u mestima: Kucura, Zmajevo, Bačko Dobro Polje, Ravno Selo i Savino Selo i uključivaće sledeće: 83,2 km kanalizacione mreže, 30 km cevovoda, 22 malih crpnih stanica. Proširenje sanitarnog kanalizacionog sistema će značajno povećati pokrivenost kanalizacionom mrežom i zameniće trenutno korišćenje pojedinačnih septičkih jama koje predstavljaju potencijalni izvor zagađenja podzemnih i površinskih voda i ozbiljnu pretnju po zdravlje ljudi. Kroz ovaj projekat treba da budu pokriveni gradsko područje Vrbasa i 5 sela, uključujući priključivanje na CPPOV.

 

 • Glavni kolektor koji povezuje Kulu i Crvenku na CPPOV Vrbas

 

Planirano je povezivanje sanitarne kanalizacione mreže Kule i Crvenke na CPPOV izgradnjom glavne kolektorske linije između Kule i Vrbasa I odgovarajućih crpnih stanica. Delovi I do IV glavne kolektorske linije između Kule i Vrbasa su već završeni, kao i deo V (nekih 2,6 km dužine) koji je izgrađen  tokom 2011. godine.

anirani završetak postrojenja, sa prethodnim testiranjima, je predviđen za kraj 2014. godine.

ŠABAC – Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

Postrojenje će u prvoj fazi (1A) biti izgrađeno da zadovolji kapacitet za preradu otpadnih voda do 84.000 ES (ekvivalent stanovnika). U okviru naredne faze – 1B, kapacitet izgrađenog postrojenja biće proširen do ukupnog kapaciteta od 126.000 ES.

CILJEVI PROJEKTA

 • Zaštita i bolji kvalitet površinskih voda reke Save prečišćavanjem sakupljenih i transportovanih industrijskih i komunalnih otpadnih voda. Projekat je u skladu sa direktivama EU i zakonskim regulativama Srbije.
 • Bolji standard pružanja usluga sakupljanja otpadnih voda.
 • Izbeći zagađenje podzemnih i površinskih voda i ozbiljne pretnje po zdravlje stanovništva postojećim korišćenjem septičkih jama.

BUDŽET: 18.291.000 €

Doprinos EU (IPA2008): € 9.868.000

(Radovi € 8.593.000 i tehnička pomoć € 1.275.000)

Grad Šabac: € 1.100.000

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Direkcija za vode): € 4.592.000

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave (kroz bivši NIP): € 2.731.000

OPIS PROJEKTA

Glavne fizičke komponente projekta sa kratkim opisom kvantitativnih pokazatelja:

 

 • Glavni transportni cevovod otpadnih voda koji se završava na budućem postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda (ø1000mm, L=1,950m);
 • Kanalizaciona crpna stanica (KCS) Glavna na postojećem ispustu otpadnih voda (4 m3/s)
 • PPOV (postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda) – faza 1A za 84.000 ekvivalent stanovnika (ES); Linija vode;
 • Linija za preradu mulja za fazu 1A i fazu 1B (126,000);
 • Izgradnja obaloutvrde (1.600 m).

 

LESKOVAC – Projekat sakupljanja I tretmana otpadnih voda

CILJEVI PROJEKTA

 • Uspostavljanje odgovarajućeg sistema sakupljanja, tretmana i odlaganja otpadnih voda za oko 85.000 stanovnika;
 • Sakupljanje, transfer, tretman i odlaganje industrijskih otpadnih voda koje su prošle predtretman; Značajno unapredjenje kvaliteta života sa mnogim indirektnim uticajima, poboljšani sanitarni uslovi I smanjenje rizika po javno zdravlje;
 • Zaštita površinskih i podzemnih izvora;
 • Obezbediti uskladjenost sa ciljevima kratkoročne politike (2005-2009. godine) u skladu sa Nacionalnom strategijom za zaštitu životne sredine;
 • Obezbediti sprovodjenje prioritetnih projekata u skladu sa Nacionalnim akcionim planom za zaštitom životne sredine;
 • Inicirati predtretman u velikim industrijskim objektima;
 • Preduzeti aktivnosti u cilju uskladjivanja sa Direktivom EU o otpadnim vodama.

 

BUDŽET (FAZA I): 24.020.000 €

Donacija EU (IPA2010): € 10.460.000

(Radovi € 9,818,574.98 i tehnička pomoć € 1.460.000)

Grad Leskovac: € 650.000

Vlada Kraljevine Holandije/ORIO (max 50%) i grad Leskovac (ostatak): € 7.910.000

Vlada Republike Srbije – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine (kroz bivši  Eko fond): € 5.000.000

 

Glavne fizičke komponente projekta sa kratkim opisom kvantitativnih pokazatelja

 

FAZA I

 • Izgradnja PPOV (Prva faza za 86.000 ES) za komunalne i industrijske otpadne vode koje su prošle predtretman pre ispuštanja u Južnu Moravu.
 • Proširenje mreže za sakupljanje sanitarnih otpadnih voda (88 km) u prigradskim i seoskim naseljima na koju treba da se priključi 20.000 stanovnika;

 

FAZA II

 • Proširenje kapaciteta PPOV  – linija vode i linija mulja – za 129.000 ES.
 • Proširenje vodovodne mreže (23 km) do naselja na severu Leskovca.

 

Projekat je deo dokumentovanih strategija razvoja: Nacionalna strategija X; Regionalna strategija X; Lokalna strategija X; Urbanistički plan X;

 

KOLUBARA – Projekat regioanlnog vodosnabdevanja

CILJEVI PROJEKTA

 • Bolje snabdevanje vodom za piće, operativna efikasnost JK preduzeća, smanjen rizik po zdravlje, bolja zaštita zdravlja i stvaranje preduslova za održivi demografski i privredni razvoj.
 • Integracija više sistema za snabdevanje vodom i transformacija istih u tehnički, finansijski i institucionalno održiv sistem regionalnog snabdevanja vodom.
 • Optimizacija eksploatacije i bolja sanitarna zaštita lokalnih izvora vode.
 • Uskladjivanje sa relevantnim nacionalnim i regulativama EU koje se odnose na javno snabdevanje vodom i javno zdravlje i aspekte zaštite životne sredine.

 

 

UKUPAN BUDŽET: oko 12.432.000 € (FAZA I)

DONACIJA EU (IPA 2010): 7.072.000 €

(Radovi 6.371.000 € i tehnička pomoć 701.000 €)

Vlada Srbije (bivši NIP (Nacionalno sufinansiranje IPA2010)): 3.910.000 €

Opštinski budžet (zajam): € 1.450.000 €

 

 

Glavne fizičke komponente projekta za Fazu I

 • Sistem sirove vode Rovni – Paklje, izgradnja: 4,3 km
 • Sistem sirove vode Paklje – PPV Pećina, rekonstrukcija: 7,8 km
 • Sistem za prenos prečišćene vode, uključujući rezervoar – deonica Valjevo – rezervoar Gajina – Beloševac, izgradnja 7,3 km
 • Sistem za prenos prečišćene vode – deonica Beloševac – Divci, izgradnja: 10,3 km
 • Sistem za prenos prečišćene vode – deonica Divci – Ostrikovac, izgradnja: 5,3 km
 • Sistem za prenos prečišćene vode, uključujući crpne stanice i rezervoar – deonica Divci – Mionica, izgradnja: 5,6 km
 • Unapredjena operativna efikasnost u lokalnim JK preduzećima (smanjenje gubitaka, bolja energetska efikasnost).

 

 

Glavne fizičke komponente projekta za Fazu II

 • Rekonstrukcija postojećeg PPV Pećina za kapacitet od 240 l/s + 100 l/sec
 • Sistem za prenos prečišćene vode – deonica Ostrikovac – Lazarevac: 11,2 km
 • Sistem za prenos prečišćene vode – deonica Ostrikovac – Ub: 12,7 km

 

 

 

Glavne fizičke komponente projekta za Fazu III

 • Distributivni sistemi u opštinama
 • Daljinska kontrola i sistem rada

VELIKA PLANA/SMEDEREVSKA PALANKA – Projekat regioanlnog vodosnabdevanja

CILJEVI PROJEKTA

 • Unaprediti snabdevanje pijaćom vodom, naročito po pitanju trenutno neprihvatljivog kvaliteta vode. Voda u sistemu komunalnog vodosnabdevanja Velike Plane je 5 godine zabranjena za piće (nitrati, elektro-provodljivost).
 • Unaprediti operativnu efikasnost JKP.
 • Stvoriti preduslove za održivi demografski i regionalni ekonomski razvoj.
 • Integrisati opštinske, komunalne sisteme vodosnabdevanja I transformisati ih u tehnički, finansijski i institucionalno održive regionalne sisteme vodosnabdevanja.
 • Optimizovati eksploataciju i unaprediti sanitarnu zaštitu lokalnih izvora vode.
 • Uskladiti se sa relevantnim nacionalnim regulativama i regulativama EU iz oblasti javnog vodosnabdevanja i oblasti javnog zdravlja i zaštite životne sredine.

 

UKUPAN BUDŽET: 13,693,000 €

EU GRANT (IPA 2010): € 10,793,000 (tehnička podrška + radovi)

Opštine i Vlada Srbije: € 2,900,000 (nije potvrđeno – priprema projekta i radovi)

Glavne fizičke komponente projekta

FAZA I

Komponenta I

 • Rehabilitacija i proširenje postojećih izvorišta vode u Smederevskoj Palanci (prvi deo).
 • Završetak sistema za prenos prečišćene vode Trnovče – Velika Plana – Smederevska Palanka: kompenzacioni rezervoar sa veznim cevovodima u Smederevskoj Palanci.
 • Čišćenje i rehabilitacija postojećih cevovoda za sirovu vodu.

 

Komponenta II

 

 • Projektovanje i izgradnja regionalnog postrojenja za prečišćavanje voda Trnovče – Faza I od 200 l/s.

 

Komponenta III

 

 • Otkrivanje nedostataka i rehabilitacija distributivne mreže.

FAZA II

 • Rehabilitacija i proširenje postojećeg regionalnog izvorišta Trnovče (planirano za FAZU I, ali nije moguće usled nedostatka dozvole).
 • Rehabilitacija i proširenje postojećih izvorišta u Smederevskoj Palanci (preostali deo, planirano za FAZU I, ali nije moguće usled nedostatka dozvole).
 • Završetak sistema za prenos prečišćene vode Trnovče – Velika Plana – Smederevska Palanka: merenje i kontrolni elementi (planirano za FAZU I, ali nije moguće usled nedostatka dozvole).
 • Izgradnja regionalnog izvorišta u zoni Miloševac – Lozovik.
 • Izgradnja regionalnog postrojenja za prečišćavanje voda Trnovče – Faza II za ukupnih 300 l/s.

 

Osnovne informacije o projektu

 

Odštampaj stranu Odštampaj stranu  Pošalji stranu Pošalji stranu